OXI INFINITI DEVELOPER 1.5% ( dung dịch trợ nhuộm)

– Dung dịch trợ nhuộm không amoniac không nâng tông.
– Tỉ lệ mix 1:2
950ml